karoshiphoto | wrestling GWF 4 vs. 4 | 2017 | Photo 1